CFARE DUHET TE DIME?
Cfare do te thote te sigurosh depozita?
Roli dhe qellimi i krijimit te ASD?
Cfare sigurohet?
Cfare nuk sigurohet?
  www.bankofalbania.org

Grupi Keshillimor i Stabilitetit Financiar (GKSF) neshkruan Memorandumin e ndryshuar te Mirekuptimit.

Trajnim me perfaqesues te subjekteve anetare te skemes se sigurimit te depozitave te qyteteve Durres, Kavaje dhe Kruje me teme '' Menaxhimi i mire i Burimeve Njerzore dhe Mjeteve Financiare: Elemente te rendesishem ne funksion te Procesit te Kompensimit ''.

Trajnim me perfaqesues te subjekteve anetare te skemes se sigurimit te depozitave te qarkut Shkoder dhe Lezhe, me teme '' Sigurimi i te dhenave cilesore per depozituesit si domosdoshmeri ne procesin e kompensimit '', organizuar nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ne bashkepunim me Banken e Shqiperise.

Trajnim me perfaqesues te bankave dhe shoqerive te kursim kreditit te qarkut te Korces, me teme '' Roli i punonjesve te sherbimit te klientit ne realizimin e objektivave te Agjencise se Sigurimit te Depozitave dhe Mbikeqyrjes Bankare''.

Seminar “Automatizimi i procesit te kompensimit, raportimi i te dhenave", organizuar nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ne bashkepunim me Shoqaten Shqiptare te Bankave dhe FSVC, USAID.

Seminar i Agjencise se Sigurimit te Depozitave me perfaqesuesit e bankave te nivelit te dyte te qarkut te Beratit dhe Fierit, me teme “Mbi riskun operacional dhe transparencen e produkteve bankare si dhe reflektimi i ketyre ceshtjeve ne ligjin “Per Sigurimin e Depozitave””

Seminari i Agjencise se Sigurimit te Depozitave me personelin bankar te Qarkut te Elbasanit me teme “Rendesia e saktesise se mbajtjes se te dhenave dhe e informimit te publikut mbi sigurimin e depozitave”, mbajtur me 17 Tetor 2013.

 

 
www.iadi.org www.imf.org
www.efdi.net www.worldbank.org
  Miresevini !

Të nderuar depozitues,

Agjencia e Sigurimit të Depozitave është një institucion i pavarur i krijuar në bazë të ligjit Nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e Depozitave”, të ndryshuar, misioni i së cilit është mbështetja dhe forcimi i stabilitetit të sistemit financiar e bankar në vend. Objektivat publike të Agjencisë janë:
• Mbrojtja e depozituesve të vegjël të sistemit bankar  dhe shoqërive të kursim kreditit duke siguruar e kompensuar depozitat e tyre deri në shumën prej 2.500.000 lekë.
• Kontributi për forcimin e qëndrueshmërisë së sistemit bankar e financiar.
• Forcimi i besimit të publikut në sistemin bankar e financiar, duke kontribuar kështu në mirëqenien ekonomike të vendit.

Vizioni
Agjencia e Sigurimit të Depozitave është një institucion publik, anëtare e rrjetit të sigurisë financiare në vend, që kontribuon në ruajtjen dhe forcimin e qëndrueshmërisë së sistemit bankar e financiar, nëpërmjet rritjes së efektivitetit të skemës së sigurimit të depozitave në përputhje me standartet ndërkombëtare të garantimit të depozitave.

Vlerat
Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe punonjësit e saj ndërtojnë me profesionalizëm një institucion në shërbim të publikut, i cili në plotësimin e misionit institucional mbështetet në:
Aftësi dhe integritet nëpërmjet përgatitjes dhe kualifikimit të punonjësve të saj me standarte të larta bashkëkohore, profesionale dhe etike.
Efektivitet nëpërmjet përgjigjes me shpejtësi dhe në mënyrë profesionale ndaj nevojave që diktojnë zhvillimet kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave.
Bashkëpunim nëpërmjet komunikimit dhe koordinimit efektiv midis punonjësve të saj, si dhe me insitucionet vendore rregullatore e mbikëqyrëse, anëtare të rrjetit të sigurisë financiare të cilat mbështesin gjithashtu sistemin e sigurimit të depozitave.
Përgjegjshmëri profesionale dhe transparencë nëpërmjet sjelljes dhe veprimit me efektivitet në çdo situatë.
Mbrojtja e interesit publik - Agjencia dhe punonjësit e saj janë përgjegjës për zbatimin e kuadrit ligjor e rregullativ të sigurimit të depozitave në vend, në emër dhe interes të publikut, duke trajtuar me paanësi çdo këndvështrim të anëtarëve të skemës së sigurimit të depozitave.