CFARE DUHET TE DIME?
Cfare do te thote te sigurosh depozita?
Roli dhe qellimi i krijimit te ASD?
Cfare sigurohet?
Cfare nuk sigurohet?
  www.bankofalbania.org

 

Vizitat e punës të Z. Toni Gogu, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në Shkup pranë Fondit për Sigurimin e Depozitave të Maqedonisë dhe në Sofie pranë Fondit për Sigurimin e Depozitave të Bullgarisë.

Njoftim mbi miratimin e ligjit nr. 78/2012, date 26.07.2012
“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave„ të ndryshuar.

Mbi rezoluten e Kuvendit

Raporti i auditorit te pavarur

 
www.iadi.org www.imf.org
www.efdi.net www.worldbank.org
  Miresevini !

Të nderuar depozitues,

Agjencia e Sigurimit të Depozitave është një institucion i pavarur i krijuar në bazë të ligjit Nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e Depozitave”, të ndryshuar, misioni i së cilit është mbështetja dhe forcimi i stabilitetit të sistemit financiar e bankar në vend. Objektivat publike të Agjencisë janë:
• Mbrojtja e depozituesve të vegjël të sistemit bankar  dhe shoqërive të kursim kreditit duke siguruar e kompensuar depozitat e tyre deri në shumën prej 2.500.000 lekë.
• Kontributi për forcimin e qëndrueshmërisë së sistemit bankar e financiar.
• Forcimi i besimit të publikut në sistemin bankar e financiar, duke kontribuar kështu në mirëqenien ekonomike të vendit.

Vizioni
Agjencia e Sigurimit të Depozitave është një institucion publik, anëtare e rrjetit të sigurisë financiare në vend, që kontribuon në ruajtjen dhe forcimin e qëndrueshmërisë së sistemit bankar e financiar, nëpërmjet rritjes së efektivitetit të skemës së sigurimit të depozitave në përputhje me standartet ndërkombëtare të garantimit të depozitave.

Vlerat
Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe punonjësit e saj ndërtojnë me profesionalizëm një institucion në shërbim të publikut, i cili në plotësimin e misionit institucional mbështetet në:
Aftësi dhe integritet nëpërmjet përgatitjes dhe kualifikimit të punonjësve të saj me standarte të larta bashkëkohore, profesionale dhe etike.
Efektivitet nëpërmjet përgjigjes me shpejtësi dhe në mënyrë profesionale ndaj nevojave që diktojnë zhvillimet kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave.
Bashkëpunim nëpërmjet komunikimit dhe koordinimit efektiv midis punonjësve të saj, si dhe me insitucionet vendore rregullatore e mbikëqyrëse, anëtare të rrjetit të sigurisë financiare të cilat mbështesin gjithashtu sistemin e sigurimit të depozitave.
Përgjegjshmëri profesionale dhe transparencë nëpërmjet sjelljes dhe veprimit me efektivitet në çdo situatë.
Mbrojtja e interesit publik - Agjencia dhe punonjësit e saj janë përgjegjës për zbatimin e kuadrit ligjor e rregullativ të sigurimit të depozitave në vend, në emër dhe interes të publikut, duke trajtuar me paanësi çdo këndvështrim të anëtarëve të skemës së sigurimit të depozitave.